Skip to main content

อาคารเก็บสินค้า

สถานที่ตั้ง ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อาคารเก็บสินค้า

  • ชั้นล่าง  พื้นที่เก็บสินค้า , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ  640 ตร.ม.

Style:  Modern

Related News

บ้านคุณวสันต์

Style : Contemp...

บ้านคุณประมูล

Style: Contempo...

อาคารเลี้ยงรับรองคุณทนงศักดิ์

Style: Contempo...

Shopping Cart